อ่าน คิด เขียน เรียน เล่น มีชีวิตชีวา
พัฒนาเต็มศักยภาพ
สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา
นวัตกรรมสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและการสนองตอบการเรียนรู้อย่าง “มีความสุข” สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีจินตนาการไร้ขอบเขต และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สร้างผู้เรียนให้ “อ่าน คิด เขียน เรียนรู้ได้” มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
learning disability
พื้นฐานการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ
สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกๆสาระวิชา
Code-to-Learn
พื้นฐานการเรียนรู้ ด้านกระบวนการคิด และวิทยาการคำนวณ
สร้างผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดขั้นสูง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
Literacy
พัฒนาทักษะ พื้นฐานการเรียนรู้
แก้ปัญหาการอ่าน เขียนในทุกมิติ แบบองค์รวม
สื่อนวัตกรรม
Teacher’s Resources
เพื่อครู
แนวทางและตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางให้คุณครูจัดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
Download คู่มือการสอน
เปิดประตูการเรียนรู้แบบใหม่
Aksorn Nex ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลก
เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กไทย 4.0