เปิดโลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้
อักษร เนกซ์ ผู้ให้บริการทางการศึกษาและผู้พัฒนาสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ (Literacy) สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณเป็น สู่การสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ
ยกระดับ Digital Literacy ของผู้เรียน มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดขั้นสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้ คิดเองได้ ทำเองเป็น สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ นำพาประเทศไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 และพร้อมต่อการเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21
วิสัยทัศน์
เราเชื่อว่า...
การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง
ให้ผู้เรียนสามารถ อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ และ มีกระบวนการคิดที่ดี
เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด
ในการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง
ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
พันธกิจ
เปิดประตูการเรียนรู้แบบใหม่
สู่หัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาสื่อนวัตกรรม พร้อมนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ให้อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ พร้อมพัฒนากระบวนการคิด
และทักษะสำคัญไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม