Coding & Robotic
สื่อเพื่อการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิต
IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
รหัสสินค้า 4811004, 4811001
ชุดโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างจินตนาการ บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเชื่อมจุดต่อเส้น สามารถต่อประกอบโครงสร้างขึ้นเป็นรูปร่าง 2 มิติ ไปจนถึงรูปทรง 3 มิติ เกิดเป็นชิ้นงานตามจินตนาการอันแสนสนุก
พัฒนาสมอง กระตุ้นให้เปิดรับการเรียนรู้ (ตามแนวคิด BBL)
ปูพื้นฐานทางการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดและแก้ปัญหา
เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนด้านการออกแบบ และ STEM/STEAM Education ในระดับสูงขึ้น
เสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในเด็กปฐมวัย
IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
โครงสร้างพื้นฐาน : ประกอบด้วยโครงสร้างพลาสติกชนิดแบนขนาดสั้นและยาว แหวน นอตหลายขนาด มี 2 ขนาดได้แก่ IDEA KIT 580+ และ IDEA KIT 630+
บัตรกิจกรรม Creative Idea Cards
ช่วยครูจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องโครงสร้าง และต่อยอดไอเดียให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ตารางเชื่อมโยงกิจกรรม IDEA KIT
ตารางกิจกรรมสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้ในหลากหลายวิชา
ต่อยอดการเรียนรู้
สามารถใช้ร่วมกับสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ พร้อมบัตรกิจกรรม BRIGHT Activity Cards เพื่อพัฒนาสมองและพื้นฐานการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี
สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 4-6 ปี
สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 10-12 ปี
ชุดแบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา