LEARNING DISABILITIES
อ่านออก เขียนได้
คิดคำนวน
สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)
รหัสสินค้า 9191004
การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง ได้แก่ สีนำสายตา ผิวสัมผัสนูน และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน และการออกเสียงที่ถูกต้อง พร้อมกระดานผันคำ
เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง (Multisensory) ทั้ง 8 ด้าน
ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการอ่านเขียน เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง
สะดวกในการใช้สอน เหมาะในการฝึกการจำ เรื่องการอ่านออกเสียง และการเขียน
นวัตกรรมทางภาษา ช่วยการอ่านและเขียน
โดยประสาทสัมผัสหลายทาง (Multisensory) สีนำสายตา และรูปภาพที่ชักจูงใจ ผิวสัมผัสนูนทำให้รับรู้ถึงการลากเส้นที่ถูกต้อง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ช่วยพัฒนาการอ่าน การเขียน และการออกเสียงที่ถูกต้อง
ช่วยให้อ่านออก เขียนได้ง่ายขึ้น กับกระดานแม่เหล็กเพื่อการสอน
กระดานแม่เหล็ก มีตัวอักษร และรูปปาก ทำให้สะกด และผสมคำในการพูดและออกเสียงง่ายขึ้นรวมถึงกระจกเล็ก เพื่อการส่องเฉพาะปากสำหรับเด็กว่าใช้การพูดที่ถูกต้อง
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม
ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน สอนเขียน
สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)
ชุดนิทานผสานอักษร