Aksorn Nex พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูง รวมถึงการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ยกระดับ Digital Literacry และสมรรถนะผู้เรียน ให้สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของตนเองได้
“คิดเองได้ ทำเองเป็น สร้างสรรค์นวัตกรรม”
+
+
+
วิชา “วิทยาการคำนวณ”
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านคุณลักษณะและสมรรถนะสาคัญ เพื่อการดำรงชีวิต และการทางานในโลกแห่งศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้าง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่” เป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills) ให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมเองได้ และสามารถดำรงชีวิต ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีศักยภาพ และมีความสุข
องค์ประกอบสำคัญ
วิชาวิทยาการคำนวณ
ในการจัดการเรียนรู้
1. CONCEPT
การเรียนรู้แนวคิด หลักการ ความสำคัญ และความเชื่อมโยงแนวคิดกับการนำหลักการไปใช้งานและปฏิบัติจริง
2. PRACTICE
การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เห็น ผลการลองผิด ลองถูกแบบ “จับต้องได้” ฝึกฝน การแก้ปัญหาและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
Coding & Robotic
สื่อเพื่อปูพื้นฐาน
ด้านกระบวนการคิด
Coding & Robotic
สื่อเพื่อการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิต
Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
Download ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือชุดพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่นี่