Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
คือการมุ่งเน้นการเช่ือมโยงความรู้ทักษะการคิดขั้นสูงและการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking Skill) สู่การเรียน Coding เพื่อการใช้ เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ และสร้างสรรค์โครงงานด้าน วิศวกรรมห่นุยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือคณุภาพชีวิต ผ่านประยุกต์ใช้ เพื่ีอพัฒนาชิ้นงานในรปูแบบ Project-based หรือ Problem-based Learning เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และพัฒนา ประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0
สินค้าแนะนำ
ชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แบ่งตามระดับการศึกษา
Download ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือชุดพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่นี่