LEARNING DISABILITIES
อ่านออก เขียนได้
คิดคำนวน
อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวน
เด็ก LD มักจะอ่านข้าม อ่านผิดสลับพยัญชนะ ผสมคำไม่ได้ แยกคำไม่ได้ อ่านจับใจความไม่ได้ เขียนพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ไม่ได้ ซึ่งจะสลับ แยกแยะตัวหนังสือ ทำให้เขียนช้าและไม่ชอบเขียน คำนวณไม่ได้ ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เขียนตัวเลขผิดไม่เข้าใจโจทย์ปัญหา และวิธีการคำนวณ
สินค้าแนะนำ
ชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แบ่งตามระดับการศึกษา
Download ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือชุดพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่นี่